ĐẶT PHÒNG HỘI NGHỊ

(V/v: Đăng ký phòng hội nghị, phòng họp tầng 11)