YÊU CẦU SỬA CHỮA

(V/v: Sữa chữa, bảo dưỡng Tòa nhà Đường Việt)